Strona główna » Chrzest » Sentencje i cytaty z Biblii na chrzest – jakie są najpiękniejsze z nich?

Sentencje i cytaty z Biblii na chrzest – jakie są najpiękniejsze z nich?

cytaty sentencje na chrzest

Podczas ceremonii Chrztu Świętego rodzice mogą prosić Boga o łaskę dla swojego dziecka, na przykład wyszukując odpowiednie cytaty i sentencje biblijne na chrzest dziecka.


Najpiękniejsze sentencje biblijne na chrzest waszego dziecka

Aforyzmy bądź wybrane przez was sentencje z pisma świętego lub złote myśli, czy aforyzmy są wspaniałą okazją do wyrażenia próśb oraz życzeń związanych z przyjęciem dziecka do wspólnoty kościoła. Wybrana sentencja może służyć jako motto całej uroczystości lub zostać przeczytana podczas liturgii bądź przyjęcia po chrzcinach.

cytaty z biblii chrzestNiezależnie od tego, czy jest to chrzest niemowlęcia, małego dziecka czy dorosłej osoby – sentencje z pisma świętego pozwolą uczcić ten symboliczny i znaczący dzień. Powitanie nowego wyznawcy wiary można uwypuklić eleganckim cytatem na kartce przy rozważaniu, co napisać w kartce chrztu?

Niezależnie od tego, czy chcesz zainspirować, uhonorować lub adorować nowo ochrzczonych, te cytaty do kart z pewnością załatwią sprawę.

Sentencje biblijne na chrzest – psalmy:

 • Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych, ale w prawie Pańskim ma upodobanie i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha. (Psalm 1)
 • Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. (Psalm 23)
 • Stół dla mnie zastawiasz wobec mych przeciwników, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój kielich jest przeobfity. Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną przez wszystkie dni mego życia i zamieszkam w domu Pańskim po najdłuższe czasy. (Psalm 23, 5-6)
 • Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? (Psalm 27, 1)
 • Pan moją mocą i tarczą! Moje serce Jemu zaufało: Doznałem pomocy, więc moje serce się cieszy i pieśnią moją Go sławię. (Psalm 28, 7)
 • Ja zaś pokładam ufność w Tobie, Panie, mówię: „Ty jesteś moim Bogiem”. W Twoim ręku są moje losy: wyrwij mnie z ręki mych wrogów i prześladowców! (Psalm 31, 15-16)
 • Bo słowo Pana jest prawe, a każde Jego dzieło niezawodne. (Psalm 33, 4)
 • Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu: On sam będzie działał. (Psalm 37, 5)
 • Wzywaj Mnie w dniu utrapienia: Ja cię uwolnię, a ty Mnie uwielbisz”. (Psalm 50, 15)
 • Ty bowiem, mój Boże, jesteś moją nadzieją, Panie, ufności moja od moich lat młodych! (Psalm 71, 5)
 • Lecz ja zawsze będę z Tobą: Tyś ujął moją prawicę; (Psalm 73, 23)
 • Naucz mię, Panie, Twej drogi, bym postępował według Twojej prawdy. Skłoń moje serce ku bojaźni Twojego imienia! (Psalm 86, 11)
 • Bóg swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby Cię strzegli na wszystkich twych drogach. (Psalm 91, 11)
 • Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! (Psalm 103, 2)
 • Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo łagodny. (Psalm 103, 8)
 • Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce. (Psalm 119, 105)
 • On nie pozwoli zachwiać się twej nodze ani się zdrzemnie Ten, który Cię strzeże. (Psalm 121, 3)
 • Oto synowie są darem Pana, a owoc łona nagrodą. (Psalm 127, 3)
 • Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swą rękę. (Psalm 139, 5)
 • Spraw, bym rychło doznał Twojej łaski, bo w Tobie pokładam nadzieję. Oznajmij, jaką drogą mam kroczyć, bo wznoszę do Ciebie moją duszę. (Psalm 143, 8)

Sentencje biblijne na chrzest – słowa Jezusa:

 • Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5, 3)
 • Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. (Mt 5, 4)
 • Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. (Mt 5, 5)
 • Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. (Mt 5, 6)
 • Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. (Mt 5, 7)
 • Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. (Mt 5, 8)
 • Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. (Mt 5, 9)
 • Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. (Mt 5, 10)
 • Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7, 7)
 • Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, Mnie przyjmuje. (Mt 18, 4-5)
 • Odpowiedział im Jezus: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie”. (J 6, 35)
 • A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: „Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia”. (J 8, 12)
 • Rzekł do niej Jezus: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. (J 11, 25)
 • Odpowiedział mu Jezus: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.” (J 14, 6)
 • Wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. (Mk 9, 23)

Sentencje biblijne na chrzest – wyznanie wiary:

 • Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły: biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą. (Iz 40, 31)
 • Ale teraz tak mówi Pan, Stworzyciel twój, Jakubie, i Twórca twój, o Izraelu: „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” (Iz, 43, 1)
 • Aż do waszej starości Ja będę ten sam i aż do siwizny Ja was podtrzymam. Ja tak czyniłem i Ja nadal noszę, Ja też podtrzymam was i ocalę”. (Iz 46, 4)
 • Ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są ustawicznie przede Mną. (Iz 49, 16)
 • Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. (Iz 54, 10)
 • Bóg jest miłością: kto trwa w miłości, trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim. (1 J 4, 16)
 • My miłujemy Boga, ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. (1 J 4, 19)
 • Nikt się nie ostoi przed tobą przez wszystkie dni twego życia. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą, nie opuszczę cię ani porzucę. (Joz 1,5)
 • Czyż ci nie rozkazałem: „Bądź mężny i mocny? Nie bój się i nie lękaj, ponieważ z tobą jest Pan, Bóg twój, wszędzie, gdziekolwiek pójdziesz”. (Joz 1, 9)
 • Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. (Rz 8, 14)
 • I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. (R 8, 38-39)
 • Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali! (R 12, 12)
 • A uczynię cię wielkim narodem i cię pobłogosławię oraz wywyższę twoje imię, więc będziesz błogosławieństwem (Rdz 12, 2)
 • Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. 26 Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 25-26)
 • Bóg, co mocą mnie przepasuje i nienaganną czyni moją drogę, (2 Sm 22, 33)

Piękne cytaty z okazji chrztu

Chrzest to święto wiary, życia i nadziei na przyszłość. To szczególne wydarzenie można upamiętnić na wiele różnych sposobów i zwykle obchodzone jest w towarzystwie przyjaciół i rodziny. Dodatkowo ładne cytaty na chrzest dobrze komponują się z wręczaniem pomysłowy prezent na chrzciny, aby upamiętnić chrzest dzieci.

Mówimy o cytatach na chrzest, które możemy wykorzystać dla twoich wspaniałych sentencji na zaproszeniach. Jeśli chcesz podkreślić chrzest dziecka cytatem z pisma świętego lub uczcić odrodzenie wzruszającymi cytatami z chrztu dla dorosłych, nie ma lepszego sposobu na zrobienie tego niż sprawdzonymi słowami z biblii.

Pismo Święte działa jak ręka przewodnia i celebracja wiary. Te aforyzmy biblijne dotyczące chrztu są tak samo idealne dla twojej rodziny katolickich kartek świątecznych, jak i dla twojego chrztu.

 • „Bo znam plany, które mam dla ciebie, mówi Pan. To plany na dobre, aby dać ci przyszłość i nadzieję”. Jeremiasza 29:11
 • „Każdy dobry i doskonały dar pochodzi z góry…” Jakuba 1:17
 • „Odziana jest w siłę i godność i śmieje się bez obawy o przyszłość. Kiedy mówi, jej słowa są mądre i życzliwie udziela wskazówek”. Przysłów 31:25
 • „Musisz narodzić się na nowo”. Jana 3:7
 • „Dlatego zostaliśmy wraz z Nim pogrzebani przez chrzest w śmierć: tak jak Chrystus został wzbudzony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my powinniśmy kroczyć w nowości życia”. Rzymian 6:4
 • „Być może to jest moment, dla którego zostałeś stworzony”. Estery 4:14
 • „A teraz na co czekasz? Wstań, przyjmij chrzest i zmyj swoje grzechy, wzywając Jego imienia”. Dz 22:16
 • „a ta woda symbolizuje chrzest, który teraz również was zbawia — nie usunięcie brudu z ciała, ale rękojmię czystego sumienia wobec Boga. Zbawia cię przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa”. 1 Piotra 3:21
 • „Wszyscy bowiem, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusa, przyoblekliście się w Chrystusa”. Galacjan 3:27
 • „Jest jedno ciało i jeden Duch, tak jak zostałeś powołany do jednej nadziei, kiedy zostałeś powołany; jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest; jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i przez wszystkich i we wszystkich”. Efezjan 4:4-6

Jest wiele możliwości wybrania właściwej sentencji. Obok tekstów biblijnych można zdecydować się także na cytaty z literatury lub wierszyki. Zebraliśmy dla Was kilka złotych myśli, które mogą pomóc wybrać Wam odpowiednie cytaty na chrzest Waszego maleństwa.

 • Każde dziecko jest dowodem, że Bóg nie znudził się człowiekiem, że nie uprzykrzyli Mu się jeszcze ludzie. (Rabindranath Tagore)
 • Tam gdzie są dzieci, tam jest złoty wiek. (Novalis)
 • Dzieciństwo pełne miłości pozwala przeżyć połowę życia w tym zimnym świecie. (Jean Paul)
 • A oto moja tajemnica, jest bardzo prosta: Dobrze widzi się tylko wtedy, gdy się patrzy sercem. Najważniejsze jest dla oczu niewidoczne. (Antoine de Saint-Exupery)
 • Dzieci rodzą się powoli. Kwiaty też wolno rosną. (Jan Paweł Krasnodębski)
 • Człowieka, który patrzy w oczy dziecka, uderza przede wszystkim ich niewinność: owa przejmujaca niezdolność do kłamstwa, do zakładania maski, czy chęci bycia kimś innym, niż jest. (Anthony de Mello)
 • Miłość nie pragnie zawładnąć drugą osobą, aby wzbogacić się jej kosztem, lecz jest oddaniem się drugiej osobie, aby właśnie ją ubogacić. (Michael Quoist)
 • Bo oczy są ślepe. Trzeba szukać sercem. (Antoine de Saint-Exupery)
 • Kocham dzieci – mówi Bóg – bo mój obraz nie jest w nich jeszcze zatarty. (Michael Quoist)
 • Kochać kogoś znaczy na zawsze złożyć w nim nadzieję. (Gabriel Marcel)
 • Największym szczęściem jest dziecko! Może stu inżynierów postawić tysiące kombinatów fabrycznych, ale żadna z tych budowli nie ma w sobie życia wiecznego. (Stefan Wyszyński)
 • Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się – ze wszystkich sił – tego, czego pragnie. (Paulo Coelho)
 • Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba. (Algernon Charles Swinburne)
 • Wasze dzieci nie są waszymi dziećmi. Są synami i córkami powołanymi do życia przez Życie. (Kahlil Gibran)
 • Trzy rzeczy pozostały z raju: gwiazdy, kwiaty i oczy dziecka. (Dante Alighieri)
 • Dziecko to uwidoczniona miłość. (Novalis)
 • Nie myślcie, że możecie kierować miłością. Miłość bowiem, jeśli uzna was za godnych, pokieruje sama waszym postępowaniem. (Kahlil Gibran)
 • Jedynie miłość rozumie tajemnicę: innych obdarowywać i samemu przy tym stać się bogatym. (Clemens von Brentano)
 • Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci. (św. Augustyn)
 • Nie usuwaj sprzed nóg swoich dzieci wszystkich kamieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur. (Robert Francis Kennedy)
 • Jako rodzice zawsze musimy mieć skrzydła wystarczająco duże, aby otoczyć nimi dzieci i osłonić je przed krzywdą czy bólem. To figuruje w naszym kontrakcie z Bogiem, kiedy bierzemy na siebie odpowiedzialność za ich życie. (Jonathan Carroll)